Sfeer & veiligheid

Schatkaart is een prettige en veilige leeromgeving voor iedereen. Dat is de basis. Daarom hebben we een aantal duidelijke afspraken die bepalend zijn voor een fijne sfeer en gewaarborgde veiligheid op school.

 

In en rond de school

Door goede communicatie kunnen een hoop misverstanden worden voorkomen. Dat is iets wat wij de kinderen graag willen bijbrengen. Daarom zijn onze schoolregels hierop gebaseerd, zoals te zien op de afbeelding hiernaast. Door samen duidelijke afspraken te maken en deze na te leven, zorgen we ervoor dat iedereen zich bij ons op school prettig voelt en weet waarhij aan toe is. Voor bijzondere aandachtspunten rondom dit thema verwijzen wij u graag naar pagina 23 uit de schoolgids.

Ziekmelden en verlof

Als uw kind ziek is, verzoeken wij u dat tussen 8 en 8:30 uur telefonisch te melden, of via Schoudercom, ons digitale communicatiesysteem voor ouders. De school is vanaf 8 uur telefonisch te bereiken. Ook als uw kind niet op school komt vanwege bijvoorbeeld een doktersbezoek, of wanneer uw vierjarige kind een dagje thuisblijft, ontvangen wij daarvan graag van tevoren bericht. In enkele gevallen kunt u verlof aanvragen voor uw kind, hierover vindt u meer informatie in de schoolgids op pagina 23. Aanvraagformulieren voor vrijstelling kunt u hier downloaden.

Klachtenregeling

Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in onderling overleg op een juiste wijze worden afgehandeld. Als dat niet mogelijk is, of indien de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kunt u een beroep doen op de klachtenregeling. De contactpersoon op school is Nellie van Wingaarden (n.van.wingaarden@octant.nl). Voor alle Octantscholen is Nelleke Blijleven Voordouw de vertrouwenspersoon. Zij is te bereiken via 06-224 923 21. Deze personen hebben geheimhoudingsplicht en kunnen u indien gewenst doorverwijzen naar de juiste persoon of instantie.

Gezondheid en veiligheid

School moet een veilige omgeving zijn voor uw kind en u, daarom hebben wij hiervoor een duidelijk beleid. Zo wordt uw kind tijdens de schoolperiode een paar keer uitgenodigd voor een onderzoek door schoolarts van de GGD. Hierover wordt u vooraf altijd geïnformeerd. Ook is er een maatschappelijk werker aan onze school verbonden, die ouders, kinderen en leerkrachten ondersteunt bij het zoeken naar oplossingen voor allerlei vragen en problemen die te maken hebben met de school, opvoeding of de thuissituatie. Daarnaast werkt Schatkaart met de meldcode kindermishandeling en de landelijke verwijsindex. Dit is een wettelijke verplichting voor alle organisaties die met kinderen en volwassenen werken. Meer informatie hierover vindt u op www.meldcode.nl.

Verder hebben wij vaste richtlijnen voor het geval dat de sirene gaat. Zo gaan naar/blijven alle kinderen binnen en worden ramen, deuren en eventuele luchtverversing gesloten. De kinderen wachten in hun klas samen met hun leerkracht op nadere instructies van de brandweer/politie/gemeente. Op een dergelijk moment kunt u het beste nadere instructies afwachten, bereikbaar blijven en de media volgen. U kunt uw kind dan namelijk niet ophalen van school. Bovendien is er door het bestuur een collectieve schoolongevallen verzekering afgesloten voor alle kinderen. Bij schade tijdens het verblijf op school, het van en naar school gaan, tijdens excursies en andere schoolactiviteiten spreekt u eerst uw eigen verzekering aan. In het geval dat deze niet uitkeert, kunt u met ons contact opnemen.