Sfeer & veiligheid

Onze school is de kleinste school van Pijnacker-Nootdorp en onze onderwijsorganisatie Octant. En dat is heel bewust. We willen je zien, je kennen en erkennen. Het is hier "ons kent ons" en we zijn de maatschappij in het klein. Dankzij de kleinschaligheid kennen we elkaar en ieders achtergrond. Hierdoor leren onze kinderen hoe de maatschappij werkt en hoe zij daar een positieve bijdrage aan kunnen leveren. Dat bereiken we door invulling te geven aan onze gezamenlijke kernwaarden van Octact: zelfbewustzijn, ontdekkend leren en duurzaam samen.

Zelfbewustzijn

Met de WIJ formule van Schatkaart werken we aan onze verbinding WIJ=Ik+Jij. Hierbij horen onze Schatkaartwaarden en normen. Door coachgesprekken werken we aan een vertrouwensband en bevorderen we dit veilige gevoel. Een vertrouwde basis zorgt voor ruimte om te leren. Leerkrachten stellen samen met de kinderen doelen. Tijdens het leerproces krijgen kinderen gerichte feedback en door samen te evalueren krijgen zij inzicht op welke manier zij het beste leren. Ze leren bewust een werkhouding te ontwikkelen en worden steeds meer eigenaar van hun eigen leren.
In het middagprogramma werken we groepsdoorbrekend aan ons ToekomstGerichtOnderwijs (TGO), we leren met en van elkaar. Dat doen we met vakken als wereldoriëntatie, persoonvorming en burgerschap, kunst en cultuur en wetenschap en technologie. We spiegelen ons onderwijs aan 21e eeuwse vaardigheden om onder meer kritisch denken, oplossingsgericht vermogen, samenwerken en creativiteit bij de kinderen te bevorderen. Met behulp van de methode Kanjertraining werken we aan persoonsvorming en een positieve groepssfeer.

Ziekmelden en verlof

Als uw kind ziek is, verzoeken wij u dat tussen 8:00 en 8:30 uur via Parro, ons digitale communicatiesysteem voor ouders of telefonisch te melden. De school is vanaf 8:00 uur telefonisch te bereiken. Ook als uw kind niet op school komt vanwege bijvoorbeeld een doktersbezoek, of wanneer uw vierjarige kind een dagje thuisblijft, ontvangen wij daarvan graag van tevoren bericht. In enkele gevallen kunt u verlof aanvragen voor uw kind, hiervoor kunt u terecht bij de directie.

Klachtenregeling

Op Schatkaart hebben we nauw onderling contact. Door een warm welkom bij de deur ondervangen we wel eens vragen en bieden we waar mogelijk meteen een oplossing. Moeilijkere vraagstukken zullen in onderling overleg op een juiste wijze worden afgehandeld. Als dat niet mogelijk is, of als de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kunt u een beroep doen op de klachtenregeling. De contactpersoon op school is Annemarie Dijkshoorn (a.dijkshoorn@octant.nl). Voor alle Octantscholen is mevrouw W. Vink de vertrouwenspersoon. Zij is te bereiken via wvink6161@gmail.com. Deze personen hebben geheimhoudingsplicht en kunnen u indien gewenst doorverwijzen naar de juiste persoon of instantie.

Gezondheid en veiligheid

School moet een veilige omgeving zijn voor uw kind en u, daarom hebben wij hiervoor een duidelijk beleid. Zo wordt uw kind tijdens de schoolperiode een paar keer uitgenodigd voor een onderzoek door schoolarts van de GGD. Hierover wordt u vooraf altijd geïnformeerd. Ook is er een maatschappelijk werker aan onze school verbonden, die ouders, kinderen en leerkrachten ondersteunt bij het zoeken naar oplossingen voor allerlei vragen en problemen die te maken hebben met de school, opvoeding of de thuissituatie. Daarnaast werkt Schatkaart met de meldcode kindermishandeling en de landelijke verwijsindex. Dit is een wettelijke verplichting voor alle organisaties die met kinderen en volwassenen werken. Meer informatie hierover vindt u op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode

Verder hebben wij vaste richtlijnen voor het geval dat de sirene gaat. Zo gaan naar/blijven alle kinderen binnen en worden ramen, deuren en eventuele luchtverversing gesloten. De kinderen wachten in hun klas samen met hun leerkracht op nadere instructies van de brandweer/politie/gemeente. Op een dergelijk moment kunt u het beste nadere instructies afwachten, bereikbaar blijven en de media volgen. U kunt uw kind dan namelijk niet ophalen van school. Bovendien is er door het bestuur een collectieve schoolongevallen verzekering afgesloten voor alle kinderen. Bij schade tijdens het verblijf op school, het van en naar school gaan, tijdens excursies en andere schoolactiviteiten spreekt u eerst uw eigen verzekering aan. In het geval dat deze niet uitkeert, kunt u met ons contact opnemen.