Praktische zaken

Praktische zaken uit het alledaagse leven bij ons op school op een rijtje. Heeft u nog meer vragen? Loop dan langs bij één van de leraren op school, kijk op de website, bel of mail.

Belangrijke adressen en contact

Bestuur Octant
Directeur-bestuurder 
dhr. H. Bosma
Gildeweg 7b 
2632 BD Nootdorp 
015-3614698 
info@octant.nl 
www.octant.nl 

School
Octantschool Schatkaart
Groen van Prinstererlaan 1
2641 CA Pijnacker
015-3692183
info.schatkaart@octant.nl
www.schatkaart-octant.nl

Directeur (A.I.)
Sanne van Gulik
s.van.gulik@octant.nl

Medezeggenschapsraad
mr.schatkaart@octant.nl

Onafhankelijke vertrouwenspersoon
Wies Vink wvink6161@gmail.com

Inspectie van het onderwijs
0800-8051 (gratis)
info@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl 

JGZ Zuid-Holland West
088-0549999
info@jgzzhw.nl
www.jgzzhw.nl

Landelijke klachtencommissie
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
070-3861697
info@klachtencommissie.org

Meldcode kindermishandeling
www.meldcode.nl

Meldpunt vertrouwensinspecteurs
0900-1113111 (lokaal tarief)

PPO Delflanden
Postbus 698
2600 AR Delft
015-2568710
helpdesk@ppodelflanden.nl
www.ppodelflanden.nl

Bewegingsonderwijs

Op Schatkaart krijgen alle kinderen een keer per week bewegingsonderwijs verzorgd door een vakleerkracht gymnastiek. De gymlessen zijn verplicht. Als uw kind niet kan meedoen aan de les, kunt u dit vooraf schriftelijk doorgeven. Voor de gymnastiekles is de volgende kleding nodig: - gymschoenen. - korte broek en shirt of gympak.

Excursies

Een paar keer per jaar gaan we met onze leerlingen op excursie. De bestemmingen zijn gekoppeld aan de leerstof. Zo bezoeken we in het kader van Kunstmenu culturele voorstellingen en doen we in samenwerking met Papaver excursies in het kader van natuur- en milieueducatie. Tijdens de excursies vragen we ouders mee als extra begeleiders.

Digitale leermiddelen

Op Schatkaart maken we gebruik van digitale leermiddelen. De kinderen krijgen een iPad of laptop van de school in bruikleen. Zij hebben de iPad/laptop elke dag nodig. De school zorgt ervoor dat alles technisch goed werkt. Er zijn duidelijke afspraken over hoe de leerlingen met de iPads en laptops om moeten gaan; ze worden gebruikt zoals ze bedoeld zijn. Wanneer er schade aan een iPad of laptop ontstaat door oneigenlijk gebruik door een leerling, neemt de school contact op met de ouders/verzorgers en stelt hen aansprakelijk voor de kosten van herstel zodat dit via de verzekering van de ouders/verzorgers vergoed kan worden. Het protocol digitale leermiddelen is op te vragen bij directie.

Gevonden voorwerpen

Benader altijd de leerkracht als uw kind iets is kwijtgeraakt in de klas. Is het voorwerp rond het lokaal niet terug te vinden? Kijk dan in de witte mand met gevonden voorwerpen in de centrale hal van de school.

Hoofdluis

Ook op Schatkaart hebben we af en toe te maken met hoofdluis. Iedere maandag na een vakantieperiode worden alle kinderen daarom gecontroleerd. Wanneer bij een kind hoofdluis of neten worden gevonden, vragen we de ouders om de leerling op te halen van school en de hoofdluis te behandelen. Ook vragen we de andere ouders hun kinderen en zichzelf extra te controleren. Meld het ook altijd als u zelf hoofdluis heeft gevonden bij uw kind. Om besmetting zoveel mogelijk te voorkomen, krijgen alle kinderen bij inschrijving op school een luizenzak. Hierin bergen de leerlingen op school hun jas op.

Mobiele telefoons

In de bovenbouw gebruiken we soms de mobiele telefoon in de les om kinderen verstandig om te laten gaan met social media en informatie van internet. Kinderen gebruiken hiervoor het wifi netwerk van school. Privégebruik van het mobieltje onder schooltijd is niet toegestaan. Leerlingen leveren hun telefoon in voor de les begint en krijgen deze na de les terug. U kunt uw kind in geval van nood altijd bereiken via het algemene telefoonnummer van school. Ook op schoolkamp en excursies zijn telefoons niet toegestaan.

Ouderbijdrage

Schatkaart vraagt ouders om een bijdrage voor extra activiteiten die niet binnen het normale schoolbudget vallen. Denk hierbij aan de sportdag, het schaatsfestijn, het sinterklaasfeest en de kerstviering. De ouderbijdrage is € 25,- per kind per schooljaar. Wanneer uw kind later in het schooljaar op school komt, rekenen we een ouderbijdrage van € 2,50 per maand. De ouderbijdrage is op basis van vrijwilligheid. Daarnaast vragen we € 25,- voor het schoolreisje. Dit bedrag is verplicht.

Privacy

Wij nemen privacy serieus. De school gebruikt  persoonsgegevens alleen om onderwijs te kunnen geven. Informatie over u en uw kind wordt dus alleen gebruikt voor doelen die hiermee te maken hebben. Denk bijvoorbeeld aan het inschrijven op school, het dagelijks lesgeven en het bijhouden van de prestaties op school. De school heeft privacyregels opgesteld. Deze regels zijn opgenomen in een privacyreglement en voldoen aan nationale en internationale privacywetgeving. U kunt dit reglement bekijken op de website van Octant (www.octant.nl/privacy). Hierin staat welke gegevens we verzamelen, waarom we dit doen, wie toegang heeft tot de gegevens en hoe we de informatie beschermen.  Voor een aantal verwerkingen van persoonsgegevens van uw kind hebben wij uw schriftelijke toe - stemming nodig. Hiertoe ontvangt u jaarlijks een ‘Toestemmingsformulier gegevensverwerking’. Zo stellen wij bijvoorbeeld vragen over het gebruik van beeldmateriaal waar uw kind op voorkomt. U kunt de toestemming ook in Parro verwerken.

Eten en drinken

De kinderen nemen iedere dag gezond eten en drinken mee naar school: en een tussendoortje en drinken voor de eerste pauze, en een lunch en drinken voor de tweede pauze.

Schoolkamp

De kinderen van groep 8 gaan ieder jaar samen op kamp naar een bestemming in Nederland. De kosten voor het schoolkamp vallen buiten de ouderbijdrage en moeten apart worden betaald.

Schoolreis

De leerlingen gaan jaarlijks een dagje op schoolreis. De bestemming is ieder jaar anders. De schoolreis kost € 25,- per persoon. Deze bijdrage moet los van de ouderbijdrage worden betaald. Op schoolreis gaan heeft als doel de verbinding van de groep te verstevigen en draagt daarmee bij aan de sociaalemotionele ontwikkeling. De schoolreis is op een schooldag en daarmee verplicht voor alle leerplichtige kinderen.

Sponsoring

Indien mogelijk maken wij gebruik van sponsoring voor activiteiten en/of feestelijkheden. Uitgangspunt is dat leerlingen niet direct benaderd worden met reclame-uitingen en dat de sponsor geen voorwaar - den kan stellen aan de sponsoruiting.

Stage

Talentum Haagland is de opleidingsschool van Hogeschool Holland en Octant. Hier leiden we onze toekomstige leraren op. Deze studenten geven daarom een of meerdere dagen per week les (stage) in de groepen. Dit gebeurt onder verantwoording van de groepsleerkracht.

Toezichthouders Octant

Schatkaart is onderdeel van het schoolbestuur Octant. Bestuur en intern toezicht zijn vormgegeven volgens het “Raad van beheermodel”. Het uitvoerend bestuur is in handen van Harry Bosma, directeur-bestuurder.

Toezichthouders:
Marco Boender (voorzitter)
Dineke Melker (vicevoorzitter)
Jessica van Ruitenburg (lid)
Natascha Niemeijer (lid)
Jasper Spanbroek (lid)

Verjaardagen

Als uw kind jarig is, wordt dit uitgebreid gevierd in de klas. Uw kind mag in de klas trakteren en bij de leerkrachten van de andere groepen langs. Om teleurstellingen te voorkomen, vragen we u om uitnodigingen voor verjaardagspartijtjes niet in de klas uit te delen. Omdat we op Schatkaart gezond gedrag bevorderen is het fijn wanneer de traktaties daaraan bijdragen!